ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา24 พ.ย. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา24 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อื่นๆ24 พ.ย. 2020
ร่าง ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องประกวดราคา18 พ.ย. 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่องอื่นๆ18 พ.ย. 2020
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา16 พ.ย. 2020
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบประกวดราคา16 พ.ย. 2020
ราคากลางจ้างติดตั้งระบบเตือนภัย 9 อาคาร 1 ระบบ อื่นๆ13 พ.ย. 2020
ราคากลางจ้างผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงโครงการผลิตภาพยนตร์ 270 องศา วิถีน้ำ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 เรื่อง อื่นๆ13 พ.ย. 2020
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ10 พ.ย. 2020
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ10 พ.ย. 2020
ร่าง เอกสารประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ4 พ.ย. 2020
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารอื่นๆ4 พ.ย. 2020
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 1 อาคารราคากลาง4 พ.ย. 2020
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่ พกฉ. จำนวน 1 งานอื่นๆ30 ต.ค. 2020
ประการผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำไตรมาส 4 อื่นๆ30 ต.ค. 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำไตรมาส 4อื่นๆ30 ต.ค. 2020
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 4อื่นๆ30 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ (มลฑล)อื่นๆ30 ต.ค. 2020
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ (วิเชียร)อื่นๆ30 ต.ค. 2020