ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีประกวดราคา6 พ.ย. 2018
ประกวดราคาโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีประกวดราคา6 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งานอื่นๆ5 พ.ย. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลข้อมูลข่าวสารและสื่อออนไลน์อื่นๆ1 พ.ย. 2018
ร่างขอบเขตของงาน โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ "นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง"อื่นๆ31 ต.ค. 2018
ร่างขอบเขตงาน โครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีอื่นๆ31 ต.ค. 2018
จัดซื้อเครื่องทำให้เกิดภาพ 3 มิติราคากลาง31 ต.ค. 2018
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ประกวดราคา31 ต.ค. 2018
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ประกวดราคา31 ต.ค. 2018
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีประกวดราคา31 ต.ค. 2018
ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาทีอื่นๆ31 ต.ค. 2018
ร่างประกาศ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างทำอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการเรียนรู้ดิจิตอล สื่อที่ทันสมัยประกวดราคา30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัจฉริยภาพ กษัตริย์เกษตรอื่นๆ30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตรราคากลาง30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเก็บยขนะ งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พระอัฉริยภาพ กษัตริย์ เกษตรวิธีพิเศษ30 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถนำชมสำนักงานอื่นๆ29 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตลาดนัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรอื่นๆ29 ต.ค. 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชิ้นงานจัดแสดงนิทรรศการ และจุดถ่ายภาพอื่นๆ26 ต.ค. 2018