ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ3 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดการองค์ความรู้ จำนวน 1 ราย (สมชาย)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดหารวบรวมองค์ความรู้ จำนวน 1 ราย (นันทวดี)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านดูแลฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ จำนวน 1 งาน (เจียน)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริก่ารบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านดูแลฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ จำนวน 1 ราย (ไพโรจน์)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด อาคาร 3,4,9 จำนวน 1 ราย (สมจิตร)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอาคาร 5 ชั้น 1 จำนวน 1 ราย (กุหลาบ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอาคาร 5 ชั้น 1 จำนวน 1 ราย (เมทีนี)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอาคาร 5 ชั้น 2 จำนวน 1 ราย (กัลยา)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอาคาร 5 ชั้น 3 จำนวน 1 ราย (เข็มทอง)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอาาคาร 5 ชั้น 2 จำวน 1 ราย (ดาว)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านผลิตติดตั้งนิทรรศการและดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 ราย (ศักดิ์ชัย)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 ราย (บุญชู)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติานด้านทำความสะอาดอาคาร 5 ชั้น 2 จำนวน 1 ราย (ชลธิชา)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 1 ราย (อรุณ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด อาคาร 2 จำนวน 1 ราย (หนูหลาย)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ จำนวน 1 ราย (ชาติเสือ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ จำนวน 1 ราย (วิทษณุ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ จำนวน 1 ราย (สด)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเดพีย จำนวน 1 ราย (ทับเซาะ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019