ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุการเกษตร จำนวน 1 หลังอื่นๆ1 เม.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทำงานด้านทำความสะอาดบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ส.120อื่นๆ1 เม.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนทำงานดูแลในส่วนพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อ โรงเรือนเพาะชำการขยายพันธ์ุพืช แปลงปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน และแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 16 ไร่อื่นๆ1 เม.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานดูแลในส่วนพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อ ดูแลด้านโรงเรือนเพาะชำการขยายพันธุ์พืช และแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 16 ไร่ และโรงเพาะชำ ส.119อื่นๆ1 เม.ย. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงนิทรรศการ ส.113อื่นๆ29 มี.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานธุรการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ ส.111อื่นๆ29 มี.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์และดูแลสื่อจัดแสดงนิทรรศการ ส.112อื่นๆ29 มี.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส.114อื่นๆ29 มี.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ และดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ ส.115อื่นๆ29 มี.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทำงานด้านจัดการระบบสารสนเทศของสำนักงาน ส.116อื่นๆ29 มี.ค. 2019
ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทำงานด้านจัดอาหาร จำหน่ายอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี ส.117อื่นๆ29 มี.ค. 2019
สัญญาซื้อขาย รถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คันอื่นๆ28 มี.ค. 2019
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อกร้างโรงเรือนรวบรวมพันธุกรรมสัตว์ จำนวน 3 โรงเรือนอื่นๆ27 มี.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการอื่นๆ27 มี.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านการพัฒนาเนื้อหานิทรรศการด้านภาษาอังกฤษและปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย อื่นๆ27 มี.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 รายอื่นๆ27 มี.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนทำงานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ของ พกฉ. จำนวน 1 รายอื่นๆ27 มี.ค. 2019
หนังสือข้อตกลงจ้างเหมาบริการเอกชนให้ปฏิบัติงานด้านให้คำปรึกษาแนะนำ งานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ พกฉ. จำนวน 1 ราย อื่นๆ27 มี.ค. 2019
ใบสั่งซื้อ วัสดุสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา ภายใน พกฉ. จำนวน 54 รายการอื่นๆ27 มี.ค. 2019
สัญญาจ้างเหมาเอกชนทำงานด้านการพัฒนาเนื้อหานิทรรศการด้านภาษาอังกฤษและปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์อื่นๆ27 มี.ค. 2019