ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อวิธีการวันที่ประกาศ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านคนสวน จำนวน 1 ราย (ปิยะ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านคนสวน จำนวน 1 ราย (มนตรี)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านคนสวน จำนวน 1 ราย (วิเชียร)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านคนสวน จำนวน 1 ราย (สมพร)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด จำนวน 1 รายอื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน 1 ราย (ธมนวรรณ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 รายอื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 1 ราย (ประภาพร)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 1 ราย (อัจฉกร)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน และสนับสนุนงานด้านการนำชมนิทรรศการและฐานเรียนรู้ จำนวน 1 ราย (ศุภวรรณ)อื่นๆ1 ต.ค. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน และสนับสนุนงานด้านการนำชมนิทรรศการและฐานเรียนรู้ จำนวน 1 รายอื่นๆ30 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ราย (กฤษณะ)อื่นๆ29 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปกิบัติงานดูแลนวัตกรรมเกษตรตามรอยพ่อ จำนวน 1 ราย (ศรีวิกรณ์)อื่นๆ27 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการจำหน่ายสินค้าและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย (ณรงค์)อื่นๆ27 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย (ธนากร)อื่นๆ27 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบริการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหมู่คณะ จำนวน 1 ราย (บุญมา)อื่นๆ27 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านจัดอาหาร จำหน่ายอาหาร ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (จันทนิภา)อื่นๆ27 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (จุรีพร)อื่นๆ27 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านเป็นผู้ช่วยจัดทำอาหารเพื่อจำหน่าย ร้านกิน อยู่ ดี จำนวน 1 ราย (สำราญ)อื่นๆ27 ก.ย. 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมาดู จำนวน 1 ราย (วิเชียร)อื่นๆ27 ก.ย. 2019