img

หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง”

    ระยะเวลาเรียนรู้ 2 ชั่วโมง     เวลา 09.00 - 11.00 น.  หรือ  เวลา 13.00 - 15.00 น.

    ค่าลงทะเบียนเรียนรู้

        เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา      ราคา     100    บาท 

        ประชาชน                          ราคา     150    บาท

ราคาดังกล่าวรวม

1. ค่าวิทยากรตลอดหลักสูตร

2. ค่าอุปกรณ์การเรียนรู้

3. ค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

 1. ชมภาพยนตร์ 2 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” 

 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” 

 3. เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช (ควบแน่น)

กำหนดการ

09.00 น./ 13.00 น.     กล่าวต้อนรับ/ กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมการเรียนรู้

09.15 น./ 13.15 น.     แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (สไลด์/model)

09.30 น./ 13.30 น.     กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง”

                                  เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช (ควบแน่น)

                                  ชมภาพยนตร์ 2 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”

10.30 น./14.30 น.     สรุปการเรียนรู้ “หลักสูตรเกษตรพอเพียง”

11.00 น./15.00 น.     ปิดหลักสูตร

       …………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : หลักสูตร/ค่าลงทะเบียนเรียนรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

                  สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Check Available Booking

Booking

Not Available

Suitable For

To Ading child

Activity Type

Time Frame