พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1

19 พ.ค. 67 22

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 ซึ่งเป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2567 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา เครือข่ายองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้ง เป็นการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการคน ตลอดจน จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และมีการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อปลูกฝังอัตลักษน์และความภาคภูมิใจในการเป็น "คนของพระราชา" โดยมีนายกสภานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรทุกคณะจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมฯ จำนวน 376 คน 

        โดยในส่วนของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้