พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดเสวนา สืบสานงานของพ่อ : กษัตริย์เกษตร

3 ก.ค. 65 19

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายและขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในหัว สืบสานงานของพ่อ : กษัตริย์เกษตร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 Onsite ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหัวดปทุมธานี และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตร

        โดยงานเสวนาดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำหลักปรัชญาของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในบริบทภูมิสังคมอยางเหมาะสม จากวิทยากรหลากหลายอาชีพ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตลอดทั้งวัน โดยมี ประชาชน เกษตรกร เครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้