พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

5 ก.ค. 65 12

        วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นางสาวสมพิศ วงค์ปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางอุรีรัชต์  เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายชีวินท์ ณ ถลาง รองอธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตรของไทย

        ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รับชมภาพยนตร์อนิเมชัน 3 มิติเรื่อง คิดถึงมิลืมเลือน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานการเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเมือง วิถีเกษตรไทย 4 ภาค ฐาน 1 ไร่ พอเพียง และเยี่ยมชมสินค้าและบริการภายในพื้นที่ Modo Pavilion ก่อนเดินทางกลับ