สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567

21 พ.ค. 67 16

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

        1.1 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 4/2567

        1.2 เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

        3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

    เรื่องสืบเนื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

        3.2 เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

        4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

        4.2 เรื่อง รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2/2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

        5.1 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

            -รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน

            -รายงานผลการสอบทาน เรื่อง รายงานการเงิน ไตรมาส 2/2567

        5.2 เรื่อง กำหนดการประขุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2567

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ