ครุศาสตร์ จุฬาฯ ตามศาสตร์ ร.9

ต้อนรับน้องๆ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งใช้เวลาเรียนรู้ตลอด 5 ชั่วโมงเต็ม โดยน้องๆ ได้ลงมือเรียนรู้การทำนาดำและนาโยนกล้าร่วมกันกับเพื่อนๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวตลอดจนเทคนิคการดำนาและการโยนกล้าข้าว ต่อด้วยการเดินชมแปลงเกษตรต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถให้ประโยชน์ได้สูงสุดและพื้นที่การทำเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านอาหารปลอดภัยในแบบวิถีคนเมืองกับ "ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง" และ "ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง" ตกบ่ายสนุกกันต่อในโลกใต้ดินเพื่อทำความรู้จักกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับภาคการเกษตรภายใน "พิพิธภัณฑ์ดินดล" พร้อมกับเรียนรู้วัฏจักรธรรมชาติการพึ่งพากันและกันของสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่ในป่าผ่าน "พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร" และซาบซึ้งกับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อประชาชนชาวไทยจากการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา"

518