ผู้รับทุนวิจัยนานาชาติ 16 ประเทศ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี นำผู้รับทุนวิจัยนานาชาติจาก 16 ประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่ความสำคัญของพระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง และตื่นตา ตื่นใจกันการชมตลาดเก่าชาวเกษตรที่นำเสนอวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในชุมชนตลาดเก่าชาวเกษตร พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา พักเที่ยงรับประทานอาหารที่ร้าน กิน อยู่ ดี ช่วงบ่ายชมแปลงเกษตรพอเพียงเมือง ที่จัดสรรพื้นที่สำหรับคนที่พื้นที่จำกัด ปรับประยุกต์ใช้พื้นที่ให้เหมาะสม และรับฟังการบรรยายเกี่ยวเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ย่อ อพ.สธ.) โดย ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ จ.ปทุมธานี

458