กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สืบสาน น้อมนำ ทำตามการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองที่ยั่งยืนกับคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร​เศรษฐกิจ​ตลอดระยะเวลา 5 ชั่วโมง ในหลักสตูร "ตามรอยพ่อ กษัตริย์​เกษตร​ เศรษฐกิจ​พอเพียง" ที่พิพิธภัณฑ์​การเกษตร​เฉลิมพระ​เกียรติ​ฯ​ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือเช้าและบ่าย ในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บริเวณ​ "พิพิธภัณฑ์​กลางแจ้ง" ชมฐานการเรียนรู้ "บ้านดินบ้างฟาง" เพื่อจุดประกายแนวคิดการสร้างบ้านต้นทุนต่ำจากวัสดุ​อุปกรณ์​ที่หาได้ง่ายรอบๆ ตัว ชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง และเกษตรพอเพียงเมือง ต้นแบบการทำเกษตรพอเพียงในพื้นที่จำกัด พร้อมกับลงมือเรียนรู้การปลูกผักคอนโดด้วยตนเอง ช่วงบ่ายเป็นการเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมกับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" จากนั้นทางคณะได้สัมผัสกับความหลากหลายของพันธุกรรมพืช สมุนไพรท้องถิ่นของไทยตามภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงสรรพคุณทางยาและเกร็ดความรู้การนำไปใช้เพื่อการดูแลตนเองใน "พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม"

541