ชั่วโมงแห่งวิถีพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จ.นราธิวาส และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี เข้าเรียนรู้เรื่องราวพระมหากษัตริย์นักคิด นักพัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบวิทยากรนำชม ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งในวันนี้แต่ละคณะได้เข้าชมพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญกับภาคการเกษตร ดิน น้ำ ป่า คน และหลักแนวคิดหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมกับชมนิทรรศการเมล็ดพันธุ์นานาชนิดกว่า 12,000 เมล็ดที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และชมแปลงเกษตรต้นแบบ พื้นที่ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรพอเพียง บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

481