รากฐานชีวิต "ปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง"

เรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับน้องๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "หลักสูตร ตามรอยพ่อ" ระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยน้องนักศึกษาได้เดินตามรอยการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากการชมนิทรรศการหลักการทรงงาน และนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นจากการร่วมกิจกรรม "รากฐานแห่งความมั่นคง" ที่สะท้อนข้อคิดการใช้ชีวิตโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

522