ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายปรีชา อุยตระกูล เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปรายงานด้านการเงิน และผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการสอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การวางระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

311