ตารางอบรมวิชาของแผ่นดิน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงาน 10 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)”ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ภายในงานพบรูปแบบการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด นิทรรศการนวัตกรรมเกษตร ทำความดีด้วยหัวใจรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ชม ชิม ช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างชุมชน เรียนรู้แนวคิด การสร้างแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยอาจารย์เสถียร ใจคำ จ.เชียงใหม่ หลักนวัตกรรมการเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผัก เรียนรู้วิธีการ เทคนิค เคล็ดลับการเลี้ยงไปกับอาจารย์สุพจน์ โคมณีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์ หลักสูตรคนต้นแบบ เกษตรคนเมือง เรียนรู้การทำเกษตรฉบับคนเมือง ในพื้นที่จำกัด โดยผู้รู้จริงอาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ สวนผักคุณตา กรุงเทพฯ หลักสูตรธัญโอสถรักษาโรค ร่วมเรียนรู้และทำความรู้จักกับธัญพืช คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณในการรักษาโรค โดยอาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธุ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา เรียนรู้ทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ ณ ลานมาเรียน หลักสูตรน้ำหมักมะกรูดแก้ไอ สมุนไพรไทยแก้ไอไว้ใช้ในบ้าน โดยอาจารย์สุพัตรา อุสาหะ หลักสูตรภาชนะปลอดสารพิษจาก “กาบหมาก” เรียนรู้การทำภาชนะจากกาบหมาก โดยไม่ต้องใช้เครื่องอัดขึ้นรูป โดยอาจารย์ขวัญใจ เนตรหาญ เครือข่าย 1 ไร่ 1 แสน จ.สระบุรี เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิชานั้นได้รับเกียรติจากปราชญ์เกษตร ผู้ปฏิบัติจริง มาถ่ายทอดให้ประชาชน และผู้สนใจได้มาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อ โดยเปิดลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาพร้อมกันระหว่างวันที่ 1–2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้าม รพ.การุญเวช(นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี สอบถามโทร. 02-529-2212, 087-359-7171 และ 094-649-2333

1,174