เปิดศูนย์เรียนรู้ ณ ครามบุญ มุกดาหาร

นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ครามบุญ” จ.มุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2562 พี่ถึงบุญ ก้อนทอง ปราชญ์ชาวบ้านผู้พลักดันและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าคราม โดยใช้ความสามารถด้านศิลปะ สร้างเอกลักษณ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ลงตัวบนความร่วมสมัย จนเกิดความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก ร่วมพัฒนาวิถีชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา “ครามมีชีวิต” ให้เกิดเป็นวิถีนำไปสู่อาชีพที่ยั่งยืน การเปิดศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำงานของเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการเกษตร อาทิ การผลิต การแปรรูป การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือให้มีความรู้ ความเข้าใจบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

434