เปิดค่าย อพ.สธ. จ.เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี จัดโครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และขยายผลเครือข่าย อพ.สธ. - พกฉ. ภาคเหนือตอนบน ณ บ้านห้วยปู ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วัน เด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น คุณค่ามรดกของแผ่นดิน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีเกษตร และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยปราชญ์ท้องถิ่น เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และผู้สืบทอดศูนย์เครือข่ายภาคเหนือตอนบน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาและใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชอย่างรู้ค่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เยาวชน มีความรักและหวงแหนในการดูแลรักษาพันธุกรรมท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ความสมดุลของพื้นที่ และระบบนิเวศ รวมทั้งขยายผลเครือข่าย อพ.สธ.-พกฉ. ภาคเหนือตอนบน ก่อให้เกิดกิจกรรมอันจะนำไปสู่กระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ที่นำผลประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

396