ร่วมอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับมาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ รวมถึงการเผยแพร่ให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

426