ค่ายวิถีพอเพียง กศน.ละหานทราย

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ หลักสูตร 8 “ค่ายวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การน้อมนำประยุกต์ใช้ในชีวิต จริงตลอดระยะเวลา 2 คืน 1 วัน สุข สนุก ได้ความรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการสร้างความสุข ละลายพฤติกรรมผ่านกิจกรรมนันทนาการ เกมสร้างสรรค์ความคิดที่สอดแทรกเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและข้อคิดในการดำเนินชีวิต เรียนรู้ผ่านสายตาและการลงมือปฏิบัติชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมฐานการเรียนรู้ที่ถอดทฤษฎีในหนังสือเป็นฐานการเรียนรู้จัดแสดงจริง เช่น ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ พัฒนาต่อยอดสู่การลงมือปฏิบัติปลูกผักคอนโด การเลี้ยงไส้เดือน สารพัดงอก พอตกเย็นร่วมด้วยช่วยกันถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ ตกตะกอนความรู้ได้รับ ผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียน ในวันสุดท้ายเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในตัวอาคาร ชมพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ เรียนรู้ความสำคัญของแม่น้ำ แม่ผู้ให้กำเนิดทุกชีวิตผู้เป็นดั่งสายสัมพันธ์หล่อเลี้ยงทุกชีวิตตั้งแต่ยอดเขาสู่ท้องทะเล ตามด้วยพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พร้อมชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับตอกย้ำการเรียนรู้ด้วยการระดมความคิด แนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเองและสถานศึกษา นอกจากได้รับความรู้แล้วยังเกิดเป็นแรงบันดาลใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและส่งต่อให้คนในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

456