ประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายปรีชา อุยตระกูล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งวาระการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานด้านการเงิน พร้อมผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก และการประเมินองค์การมหาชน ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พกฉ. ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

187