ผอ.พกฉ.เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทบทวนแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถอดประสบการณ์ 9 ปี ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พกฉ. รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป นวัตกรรมการเกษตรด้านต่างๆ การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่ายร้านค้าตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 100 คน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

239