รร.ทนาพรวิทยา เรียนรู้ชัดปฏิบัติจริง

หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพโดยสอดคล้องกับสาระวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบทัศนศึกษา เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ และการชมฐานการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนทนาพรวิทยา จ.ชลบุรี เข้าเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านหลักสูตรสิ่งแวดล้อมสมดุลคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง 1 ใน กลุ่มหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมแปลงเกษตร 1 ไร่พอเพียง ฐานการเรียนรู้เกษตรเมือง เทคนิคการปลูกผัก และการดูแลผักบนพื้นปูน พร้อมลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ก่อนที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์ในตัวอาคารสนุกสนานกับการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด “แม่น้ำรวมใจ” เกมที่สอดแทรกข้อคิดจากการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักวางแผน รู้จักการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ศึกษา เรียนรู้ด้วยความสนใจ สัมผัสความมหัศจรรย์ของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียง ที่ทันสมัย และไม่พลาดกับการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย ในวันนี้น้องๆได้เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติจากเมล็ดพันธุ์ สู่การอนุรักษ์พันธุกรรมด้วยการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการควบแน่น เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การสร้างสมดุลด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

401