เกษตรนอกห้องเรียน สนุกกว่าที่คิด

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอรรถมิตร กทม. และโรงเรียนอนันตา กทม. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง เริ่มด้วยการชม“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถทางด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตามด้วยการชม“พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงมนุษย์ที่ล้วนแล้วมีความสำคัญ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำนาดำ นาโยนกล้า เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบการทำนาแบบดั้งเดิม และนาโยนกล้าเรียนรู้ข้อดี ข้อเสียของการทำนาในแต่ละรูปแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยชมภาพยนตร์ 3 มิติเรื่องของพ่อในบ้านของเรา และทรัพย์ดินสินน้ำ เข้าใจ และเข้าถึงในทุกกลุ่มวัย วันนี้น้องๆทุกคนล้วนได้รับทั้งความรู้ ความสุข และความสนุก ในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

370