รร.ท่าวุ้งวิทยาคาร สานต่องานพ่อหลวง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี กว่า 500 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้เกิดเจตคติที่ดีในการน้อมนำไปปฏิบัติ ผ่านหลักสูตรตามรอยพ่อ ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ในอาคารที่เปรียบดั่งหัวใจหลักของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โซนเกษตรถิ่นไทย และโซนวิถีเกษตรลุ่มแม่น้ำ ก่อนที่จะเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส เค้าโครงจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนุก มีสาระด้วยการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด เชือกเจ้าปัญญา ฝึกการคิด การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก ซึ่งเป็น 1 ใน 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแนวคิด แนวทางในการปฏิบัติการดำเนินชีวิต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

641