เปิดค่ายต้นกล้าพอเพียง

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานปณิธานสุจริต เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ "ต้นกล้าพอเพียง" ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "ต้นกล้าพอเพียง" ได้เรียนรู้เรื่องราวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์จากการชมฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​ ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง และฐานการเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ต่อด้วยลงมือปฏิบัติการทำนาอินทรีย์​ด้วยวิธีการดำนาและการโยนต้นกล้า พร้อมกับฝึกปฏิบัติ​การทำบ้านดิน การปลูกผักบนพื้นปูน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยมีวิทยากรมากความสามารถคอยให้องค์ความรู้แก่สมาชิกค่ายฯ นอกจากนั้นสมาชิกในค่ายทุกคนได้ชมและเรียนรู้​พระอัจฉริยภาพกษัตริย์นักพัฒนา เพื่อน้อมนำคำสอนมาปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันจากพิพิธภัณฑ์​ในหลวงรักเรา เรียนรู้กา​รนำสมุนไพรใกล้ตัวไปปรับใช้ให้กับตนเองและการอนุรักษ์​ทรัพยากร​ท้องถิ่น​ของไทยตามรอยเจ้าฟ้านัก​อนุ​รัก​ษ์จากนิทรรศการ​ภายในพิพิธภัณฑ์​มหัศจรรย์​พันธุกรรม​ ศึกษา​วัฎจักร​ของป่าเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ​ของทรัพยากรป่าที่คอยสร้างสมดุลให้กับทุกชีวิตที่อาศัยอบู่บนโลกผ่านการชมพิพิธภัณฑ์​ป่าดงพงไพร ชมพิพิธภัณฑ์​ดินดลเรียนรู้ความหมายของดินดี และความสำคัญ​ของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นวันดินโลกเพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

431