ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “ภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม”

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สู่การเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงแต่ละจังหวัดมาจำหน่าย และสาธิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมกว่า 100 รายการ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

370