ผอ พกฉ. ร่วมเปิดงานภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีเปิดงานภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านจรูญศักดิ์ สิงหเดช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ซึ่งโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2562 –2564) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จัดหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาจำหน่าย และสาธิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ด้านวัฒนธรรม เกือบ 100 รายการ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

331