ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 / 2562 วาระการประชุมครั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้งบประมาณของสำนักงาน พกฉ. จำนวน 35 ล้านบาท คณะผู้บริหารร่วมปรึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด ลำดับถัดมารายงานสถานการณ์ด้านการเงิน และผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การใช้จ่ายทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน ปี 2562 และรับทราบรายงานผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามด้วยเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 (ปี 2563 - 2565) เรื่องการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และเรื่องการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินแทนสำนักงานตรวจแผ่นดินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2562 เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม สนองพระราชปณิธานกษัตริย์ เกษตร นำพาพิพิธภัณฑ์สู่สากล ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

191