เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี จัดหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำสู่การปฏิบัติจริง โดยในวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมจากโรงเรียนกอบวิทยา กรุงเทพฯ โรงเรียนอรรถมิตร กรุงเทพฯ โรงเรียนสงเคราะห์คริสตสงเคราะห์ จ.นครนายก โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพฯ โรงเรียนอักษรเจริญ กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ กรุงเทพฯ และเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี เรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ตื่นตา ตื่นใจสะเทือนจอทะลุมิติในโรงภาพยนตร์กษัตริย์ เกษตร กว่า 200 ที่นั่ง ที่มีให้เลือกสรรภาพยนตร์ด้วยกันทั้งหมด 7 เรื่อง เช่น เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส ทรัพย์ดิน สินน้ำ เมล็ดสุดท้าย เป็นต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด สนุกสนานและได้ความรู้ ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ อาทิ เกมรากฐานแห่งความมั่นคง เชื่อมโยงสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในอาคาร มีให้เลือกเข้าชมกว่า 5 อาคาร เช่น พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารนิทรรศการเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน การน้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริง และพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ผจญภัยในป่ากลางวัน และป่ากลางคืน สนุก ตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงสัตว์ป่านานาชนิดร้องทักทายผู้มาเยือน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียนรู้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติสัมผัสรูปธรรมจริง ชมแปลงเกษตร 1 ไร่พอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารปลอดภัย เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สนุกสนาน สัมผัสวิถีการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ อาทิ การทำนาดำ นาโยนกล้า ลุยโคลนทำนา เฮฮาท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง และการลงมือปฏิบัติขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น เทคนิคการขยายพันธุ์พืชที่มีอัตราการรอดสูง การดูแลง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

785