ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 / 2562 วาระการประชุมครั้งนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 4/2562 พร้อมแจ้งเพื่อทราบเรื่องรายงานผลด้านการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการประเมินองค์การมหาชน ตามมาตราการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้องค์ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกัน ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

174