เปิดงาน "ธ สถิตในดวงใจ... นิรันดร์"

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และเชิญชวนคนไทย “สืบทอดความดีงาม” เพราะการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพที่ได้วางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้กับพสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ในด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน พลังงาน การสธารณสุข การศึกษา การสาธารณูปโภค รวมถึงการคมนาคมในเมืองใหญ่ พระองค์พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                                       

ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งแก้ปัญหาหลักการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ในด้านเทคนิค การเกษตรสมัยใหม่ ทรงมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การทำเกษตรที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผันผวนทางการตลาด และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริและพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไปสู่เป้าหมายที่ว่า “เกษตรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

                                                       

ทั้งนี้นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่า..การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุนอันหาที่สุดมิได้หลากหลาย ประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการ “พ่อแห่งแผ่นดิน” นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ” โดยเครือข่ายผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ. จาก 5 จังหวัด กิจกรรมน้อมรำลึก อาทิ แรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ บันทึก....ไว้ในใจนิรันดร์ และ ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ” และกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเชิญชวนคนไทยร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน มีการฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตรกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้านเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารในราคาพิเศษ และอีกมากมาย

                                                       

ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ พบกับพื้นที่ใหม่ของการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ กับโซน WISDOM FARMสะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาอินทรีย์ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านนิทรรศการเส้นสายลายผ้าที่บ้านเรือนไทย 4 ภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333คลิกดูรายละเอียดได้ที่.www.wisdomking.or.th..facebook/InstagramID:wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

406