ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดประชุมคณะอนุกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 / 2562 สำหรับการประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันหารือเรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งที่ผ่านมาในเรื่องแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 และรับทราบผลรายงานผลด้านการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการประเมินองค์การมหาชน ตามมาตราการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 พร้อมร่วมพิจารณาสอบทานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน และสอบทานรายงานผลตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 จากนั้นคณะอนุกรรมการได้หารือในประเด็นเรื่องแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 และเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พกฉ. ตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

167