ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 / 2562 ซึ่งวาระการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันหารือเรื่องสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้งบประมาณของ พกฉ. จำนวน 35 ล้านบาท และขอความเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 (ปี 2563 - 2565) และแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้องค์ประชุมได้ทราบถึงผลรายงานด้านการเงิน และผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามด้วยเรื่องพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานของ พกฉ. รอบ 3 ปี ปีงบประมาณ 2559-2561และแผนการปรับปรุงพัฒนา พกฉ. พร้อมพิจารณาการนำรายได้และเงินงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 สมทบเป็นทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

131