ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของกษัตริย์นักพัฒนา ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรตามรอยพ่อ เริ่มต้นการเรียนรู้จากกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดที่สอดแทรกแนวคิดการสร้างรากฐานที่มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับตนเองจากกิจกรรม "รากฐานแห่งความมั่นคง" พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เพื่อศึกษาน้อมนำแนวคิดการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตในโซนนิทรรศการ"หลักการทรงงาน" ชมพระปรีชาสามารถด้านการประดิษฐ์ในโซนนิทรรศการ "นวัตกรรมของพ่อ" พร้อมกับเรียนรู้การพัฒนาดิน น้ำ ป่า คน ผ่านศูนย์ศึกษาพัฒนาในแต่ละภูมิภาคจากนิทรรศการ"วิถีเกษตรของพ่อ" และปิดกิจกรรมในวันนี้ด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ที่ถ่ายทอดให้ทุกคนที่ได้ชมได้เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 มอบให้กับคนไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

1,420