ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับรายงานด้านการเงิน และผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการประเมินองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ พกฉ. (ประเมินตนเอง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้มีวาระแจ้งเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการฯ ในการติดตามผลดำเนินงานขององค์การมหาชนเป็นรายไตรมาส (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งขอความเห็นชอบ ร่างการประเมินองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ พกฉ. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตัวชี้วัด) เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรเป็นพิพิธภัณฑ์สู่สากลในอนาคต ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

138