ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/2562

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7 / 2562 วาระการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเรื่องแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พกฉ. ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พกฉ. ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายงานด้านการเงินและรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อวางแผน และดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

167