วัฒนาวิทยาลัยเข้าค่ายวิถีพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ยินดีต้อนรับคณะคุณครู นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ หลักสูตร 8 “ค่ายวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การน้อมนำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงตลอดระยะเวลา 2 คืน 1 วัน สุข สนุก ได้ความรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการ ละลายพฤติกรรมผ่านกิจกรรมนันทนาการ เกมสร้างสรรค์ความคิดที่สอดแทรกเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและข้อคิดในการดำเนินชีวิต เรียนรู้ผ่านสายตาและการลงมือปฏิบัติชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมฐานการเรียนรู้ที่ถอดทฤษฎีในหนังสือเป็นฐานการเรียนรู้จัดแสดงจริง เช่นฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง บ้านนวัตกรรมพลังงาน ลงมือปฏิบัติจริง ย่ำโคลนสร้างบ้านดิน สนุกสนานลั่นทุ่งกับกิจกรรมทำนาดำ นาโยนกล้า พอตกเย็นร่วมด้วยช่วยกันถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ ตกตะกอนความรู้ได้รับ ผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียน ในวันสุดท้ายเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในตัวอาคาร ชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ส่องสัตว์ในป่ากลางวัน และป่ากลางคืนตามด้วยพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พร้อมชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องคิดถึงมิลืมเลือน ก่อนเดินทางกลับตอกย้ำการเรียนรู้ด้วยการระดมความคิด แนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเองและสถานศึกษา นอกจากได้รับความรู้แล้วยังเกิดเป็นแรงบันดาลใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและส่งต่อให้คนในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกวัย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-529-2212,087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID : @wisdomkingfan

479