ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2 / 2562 วาระการประชุมครั้งนี้ได้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตามด้วยเรื่องตารางเปรียบเทียบ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 และร่วมพิจาณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องแบบพิธีการ และเครื่องแบบปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่างสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดเป็นข้อตกลงที่มีความชัดเจน โปร่งใส ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

123