คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี หรือ พกฉ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาโดยการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้ทราบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) รวมถึงข้อบังคับคณะกรรมการ พกฉ. ประกาศ พกฉ. และระเบียบ พกฉ. ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล และแจ้งเรื่องสืบเนื่องจากการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาเรื่องจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) รวมถึงพิจารณาเรื่องโครงสร้างและอัตรากำลัง และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรา 30 (1) (2) และ (3) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

191