เกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่และประชาชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เข้าชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของไทยที่พัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับยุคสมัย ภายใต้การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรตามรอยพ่อ ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวด้านนวัตกรรมเกษตรให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้ศึกษาและนำกลับไปประยุกต์ใช้ ต่อด้วยการชมตลาดเก่าชาวเกษตรและวิถีเกษตรลุ่มน้ำ สะท้อนเส้นทางของผลผลิตการเกษตรจากพื้นที่เพาะปลูกสู่มือผู้บริโภค ฝึกกระบวนการคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยมุมมองที่แตกต่างผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดเชือกเจ้าปัญญา ที่น้อมนำหลักการทรงงาน "การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก" มาเป็นข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

265