เติมแรงใจการทำงาน

เรียนรู้การสร้างความสามัคคีในองค์กรจากกิจกรรมสนุกๆ ไปพร้อมกับ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “ตามรอยพ่อ” กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง โดยนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) โดยวันนี้ทุกๆ คนได้รับประสบการณ์ด้านการเกษตรจากการเรียนรู้หลักทฤษฎีพร้อมฝึกลงมือปฏิบัติการทำนาดำ สร้างประสบการณ์การพึ่งพาตนเองด้านอาหาร จากนั้นสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดฝึกทักษะการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และครบถ้วนด้วยกิจกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจแม่น้ำรวมใจ ผนึกกำลังความสามัคคี วางแผนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในสถานการณ์คับขัน เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ช่วงบ่ายร่วมกันระดมความคิดผ่านกิจกรรมรากฐานแห่งความมั่นคง เพื่อสร้างผลงานที่เป็นตัวแทนของการสร้างรากฐานที่แข็งแรงด้วยการต่อหลอด ซึ่งสอดแทรกหลักการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี เข้าไปเรียนรู้พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ศึกษาน้อมนำ แนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวงผ่านนิทรรศการหลักการทรงงาน ชมพระราชวิสัยทัศน์ด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า คน ของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์ ที่จัดแสดงไว้ในนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ พร้อมเดินชมตลาดเงินทวี พื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของชุมชน จุดนัดพบผู้คนหลากหลายอาชีพในการแลกเปลี่ยนสินค้าและข้อมูลข่าวสารระหว่างกันจัดแสดงผ่านนิทรรศการตลาดเก่าชาวเกษตร ปิดท้ายความเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานและความห่วงใยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อคนไทย สะท้อนภาพการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่งคงให้ตนเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

520