ปฐมนิเทศ 1 ไร่ มั่งคั่งยั่งยืน รุ่น 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม1 ไร่ มั่งคั่งยั่งยืน รุ่น 2 ที่ทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการปฐมนิเทศอบรมรุ่น ที่ 2 นักเรียน 1 ไร่ มั่งคั่งยั่งยืน เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่มั่งคั่ง ยั่งยืน และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สู่การพัฒนายกระดับและขยายผลเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การน้อมนำและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง กิจกรรมในวันนี้มีพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์กับครูอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้ในหลักสูตรของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ และประสบผลสำเร็จ เพื่อการส่งต่อสิ่งที่เป็นวิชาของแผ่นดิน ภูมิปัญญา ตลอดระยะเวลา เรียนรู้ 4 เดือน ทั้งวิชากสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์ง้วนดิน เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ คือทางรอดของเกษตรกรไทย ที่จะช่วยให้เกษตรกรที่เชื่อในเกษตรธรรมชาติ หรือผู้ที่ริเริ่มทำเกษตรสามารถเดินตามรอยเท้าพ่อได้อย่างมั่นใจ

150