900 กว่าคน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตร ฯ

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 พิพิธภัณฑ์เกษตรต้อนรับคณะเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม และโรงเรียนเทศบาล 10 จ.สระบุรี จำนวน 919 คน ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิ โซนนวัตกรรมของพ่อ โซนหลักการทรงงาน 23 ข้อ สร้างสรรค์ความคิดผ่านเกมรากฐานแห่งความมั่นคง ลงมือปฏิบัติผ่านการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น สนุก ตื่นเต้น ทะลุจอกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส

1,149