17-20 กรกฎาคม 2561

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นองค์กรที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ จึงจัดให้มีโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนโนนศรีสง่า จ.ชัยภูมิ โรงเรียนอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนนาสวน และโรงเรียนโป่งหวาย จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์พืชพรรณของไทยที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ชม“พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช รับรู้สถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ รวมถึงปัจจัย สาเหตุที่ทำเกิด ร่วมหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืช นอกจากพืชแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิดก็ประสพปัญหาเช่นกัน เรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติผ่าน“ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” ลงมือปฏิบัติขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่น เป็นหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์พืชอย่างง่าย ชม“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางด้านเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์ 3 มิติ ชม“พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร่พอเพียง ชมฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ จดบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์ เรียนรู้ชัดปฏิบัติจริงลงมือแปรรูปสมุนไพรหอม นำเมล็ดพันธุ์นานาชนิดแต่งแต้มไอเดียเป็นงานศิลปะ สนุกสนานด้วยเกมสร้างสรรค์ความคิดและกิจกรรมนันทนาการ ตกตะกอนความรู้ที่ได้รับ แลกเปลี่ยน นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียนสู่การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริการชุมชน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากสนุก ตื่นเต้นแล้ว ที่สำคัญยังเกิดเป็นความรู้ สร้างความตระหนักและหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับน้องๆสามารถสร้างกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคตได้

741