เยือนบ้านไร่ อุทัยธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคกลาง กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุกรรมในวิถีชีวิต สร้างความตระหนัก ผลักดันเด็กและเยาวชนให้เป็นเครือข่ายร่วมกันสานต่องานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน ส่งต่อความรู้รุ่นสู่รุ่นจากคุณลุง คุณป้า ปราชญ์เกษตรท้องถิ่น ตกเย็นสุขสำราญ ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารจากหม้อธรรมชาติ กระบอกไผ่นานาประโยชน์ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สนุกสนาน ได้ประสบการณ์ ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง

786