เยาวชน ศรีลังกา เยี่ยมชม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการนำเยาวชนศรีลังกาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 โดยคัดเลือกเยาวชนจากผลงานการเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่และเยาวชนศรีลังกาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี เรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย ชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิโซนพระราชพิธีในวิถีเกษตร โซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง โซนวิถีเกษตรของพ่อ โซนตลาดเก่าชาวเกษตร เรียนรู้เกษตรนอกอาคารผ่านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมฐานการเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร่ พอเพียง การจัดสรรพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงมือปฏิบัติปลูกผัก 1 ตารางเมตรคลังอาหารอินทรีย์เพื่อครอบครัว และชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” สะท้อนพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อขจัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอยู่ มีกินตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปี เพื่อให้เยาวชนศรีลังกาได้เข้าใจ ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่รวมทั้งปรับใช้ในสังคมศรีลังกาเพื่อประโยชน์สืบต่อไป

782