ค่ายเรียนรู้ ณ ไร่อ้อมกอดภูเขา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี จัดค่ายการเรียนรู้พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน "ไร่อ้อมกอดภูเขา" ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้แก่นักเรียน เยาวชนในพื้นที่รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นโดยใช้ขวดพลาสติก การเสียบยอดต้นมะนาว การแปรรูปทำน้ำตาลอ้อยอินทรีย์ เรียนรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน สรุปผลการเรียนรู้ตลอดทั้งวันสะท้อนผ่านการนำเสนอในรูปแบบกลุ่ม เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ความสมดุลของพื้นที่ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและระบบนิเวศ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายที่ก่อให้เกิดกิจกรรมอันจะนำไปสู่กระบวนการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

862