เด็กยุคใหม่ ตามรอยพ่อหลวง ร.9

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนไตรราชวิทยา จ.อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ.สมุทรปราการ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม และโรงเรียนวัดลาดสนุ่น จ.ปทุมธานี เข้าเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์หลังใหญ่ที่สุด เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร อาทิ โซนพระราชพิธีในวิถีเกษตร โซนน้อมนำคำพ่อสอน เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้น้อมนำคำพ่อสอนไปใช้ในชีวิตจริง เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ใน พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ชมความหลากหลายของเมล็ดพันธ์กว่า 10,000 เมล็ด ลงมือปฏิบัติปลูกผักกางมุ้ง เพื่อลดปัญหาของแมลงที่คอยกัดกินผักสามารถนำความรู้ที่ได้ส่งต่อให้กับพ่อแม่เป็นทางเลือกในการทำเกษตรอินทรีย์ไว้ทานในครัวเรือน สวมแว่นตา 3 มิติ เตรียมพร้อมชมภาพยนตร์ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส เล่นเกมดีๆ มีสาระกับเกมเชือกเจ้าปัญญา ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักสังเกต เรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆ 1 ในหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่น้องๆสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

1,300